کارابر SE

بارگذاری محصولات بیشتر

کارابر
کارابـر؛ روغـن موتـور بـا کیفیـت بـالا بـرای خودروهـای سـواری غیرتوربوشـارژ بنزینـی و وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی اسـت، کـه از روغـن پایـه‌های معدنـی مرغـوب و مـواد افزودنـی باکیفیت و بـا عملکرد بـالا تهیه میشود. این محصول با سطح استاندارد API SE تولید می‌شود. کاربـرد ویـژه ایـن محصـول در خودروهـای بنزینـی و نیـز وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی طراحی شـده تا سـال 1980ميـلادی ماننـد پرایـد، پیـکان، رنـو، پیـکان وانـت، پـژو روآ، وانـت نیسـان، جیـپ، پیکی و همچنین خودروهایی که از روغن با سطح استاندارد API SC/CC استفاده می‌کنند، میباشـد.
حـاوی ترکیبـات موثـر ضدزنـگ کـه از زنگ‌زدگـی و خوردگـی قطعـات حسـاس موتـور ممانعـت میکنـد.
دارای ترکیبـات پاک‌کننـده قـوی کـه موجـب تمیـزی موتـور می‌شـوند.
پایـداری بـالا در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت کـه بـا کاهـش میـزان تشـکیل لجـن و رسـوبات موجـب افزایش عمرمفیـد روغـن میگـردد.
ویژگـی ضدسایشـی بهینـه کـه بـا کاهـش سـایش قطعـات موتـور، هزینـه نگهـداری و تعمیـرات آن را کاهـش می‌دهد.
روانـکاری مطمئـن قطعـات موتـور حتـی در دماهـای پاییـن و فشـار کاری بـالا
مناسب برای خودرو های :
Cheverolet – satellite Chrysler – Buick

مزايا
• حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی
• پایداری فوق‌العاده در برابر اکسیداسیون و حرارت
• دارای ترکیبات پاک‌کننده قوی
• ویژگی ضدسایشی خوب
• قابلیت روانکاری مطلوب قطعات موتور
• افزایش طول‌عمر موتور

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت

تمامی سفارشات

ارسال خواهند شد.

بعد از تعطیلات نوروز

تمامی سفارشات

بعد از تعطیلات نوروز

ارسال خواهند شد.