آپولوسا SF

بارگذاری محصولات بیشتر

آپولوسا
روغـن موتـور باکیفیـت بـالا بـرای خودروهـای سـواری توربوشـارژ بنزینـی وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی اسـت، کـه از روغـن پایه‌هـای معدنـی مرغـوب و مـواد افزودنـی موثـر و بـا عملکرد بـالا تهیه می‌شـود. این روغن از نوع API SF/CD می‌باشد. کاربـرد ویـژه ایـن محصـول در خودروهـای بنزینـی و نیـز وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی میباشـد. همچنیـن ایـن روغـن در خودروهای قدیمی‌تـر نیـز مـورد مصرف اسـت.
پایـداری بـالا در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت کـه میـزان تشـکیل لجـن و رسـوبات در کارتریـج و دیـواره سـیلندر را بـه کمرتیـن حـد ممکـن رسـانده و موجـب افزایـش عمرمفیـد روغـن میگـردد.
حـاوی ترکیبـات موثـر ضدزنـگ کـه از زنگزدگـی و خوردگـی قطعـات حسـاس موتـور جلوگیـری میکننـد.
دارای ترکیبـات پاک‌کننـده قـوی کـه موجـب تمیـزی موتـور می‌شـوند.
روانـکاری مطمـن قطعـات موتـور حتـی در دماهـای پاییـن و فشـار کاری بـالا
ویژگـی ضدسایشـی عالـی کـه سـایش قطعـات موتـور را بـه کمرتیـن مقـدار رسـانده و هزینـه نگهـداری و تعمیـرات آن را کاهـش میدهـد.
مناسب برای خودرو های :
پیکان – شوکا – پونتیاک
استاندارد SF : طراحی شده برای استفاده در موتور خودروهای سال 1988
مزايا
• حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی
• پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و حرارت
• دارای ترکیبات پاک‌کننده قوی برای موتور
• ویژگی ضدسایشی عالی
• روانکاری بسیار مطمئن قطعات موتور حتی در دمای پایین و فشار کاری بالا

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت

تمامی سفارشات

ارسال خواهند شد.

بعد از تعطیلات نوروز

تمامی سفارشات

بعد از تعطیلات نوروز

ارسال خواهند شد.