آپولوسا SF

بارگذاری محصولات بیشتر

آپولوسا
روغـن موتـور باکیفیـت بـالا بـرای خودروهـای سـواری توربوشـارژ بنزینـی وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی اسـت، کـه از روغـن پایه‌هـای معدنـی مرغـوب و مـواد افزودنـی موثـر و بـا عملکرد بـالا تهیه می‌شـود. این روغن از نوع API SF/CD می‌باشد. کاربـرد ویـژه ایـن محصـول در خودروهـای بنزینـی و نیـز وسـایل نقلیـه سـبک دیزلـی میباشـد. همچنیـن ایـن روغـن در خودروهای قدیمی‌تـر نیـز مـورد مصرف اسـت.
پایـداری بـالا در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت کـه میـزان تشـکیل لجـن و رسـوبات در کارتریـج و دیـواره سـیلندر را بـه کمرتیـن حـد ممکـن رسـانده و موجـب افزایـش عمرمفیـد روغـن میگـردد.
حـاوی ترکیبـات موثـر ضدزنـگ کـه از زنگزدگـی و خوردگـی قطعـات حسـاس موتـور جلوگیـری میکننـد.
دارای ترکیبـات پاک‌کننـده قـوی کـه موجـب تمیـزی موتـور می‌شـوند.
روانـکاری مطمـن قطعـات موتـور حتـی در دماهـای پاییـن و فشـار کاری بـالا
ویژگـی ضدسایشـی عالـی کـه سـایش قطعـات موتـور را بـه کمرتیـن مقـدار رسـانده و هزینـه نگهـداری و تعمیـرات آن را کاهـش میدهـد.
مناسب برای خودرو های :
پیکان – شوکا – پونتیاک
استاندارد SF : طراحی شده برای استفاده در موتور خودروهای سال 1988
مزايا
• حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی
• پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و حرارت
• دارای ترکیبات پاک‌کننده قوی برای موتور
• ویژگی ضدسایشی عالی
• روانکاری بسیار مطمئن قطعات موتور حتی در دمای پایین و فشار کاری بالا

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت